ААНБ, иргэдээс санал хүсэлт хүлээж авах хэсэг

Бусад орон нутгаас Орхон аймагт ирэх орхон аймгийн харьяалалтай иргэд