Иргэдээс санал хүсэлт хүлээж авах хэсэг

Та зорчин явах шалтгаанаа сонгоно уу?

Тайлбар: Дараах шалтгаанаас бусад тохиолдолд материалыг хүлээж авахгүй. Худал мэдээлэл ирүүлсэн тохиолдолд таны асуудлыг шийдвэрлэхгүй болно.
 • Ар гэрийн гачигдал, буяны ажил
  Зөвхөн ар гэрийн гачигдал, буяны ажлаар зорчих иргэд бүртгүүлнэ. Өөр шалтгаантай иргэд бүртгүүлсэн тохиолдолд таны хүсэлтийг шийдвэрлэхгүй болно.
 • Эрүүл мэндийн шалтгаан
  Зөвхөн эрүүл мэндийн шалтгаантай зорчиж байгаа иргэд бөглөнө. /БОЭТ-ийн эмчилгээ эрхэлсэн орлогчийн 13А маягтыг үндэслэнэ/
 • Албан ажлаар /томилолт/
  Зөвхөн тухайн байгууллагын зөвшөөрөлтэй албан томилолтоор зорчих иргэд бүртгүүлнэ. Өөр шалтгаантай иргэд бүртгүүлсэн тохиолдолд таны хүсэлтийг шийдвэрлэхгүй болно.
 • Гэртээ харих иргэний бүртгэл
  Зөвхөн тухайн орон нутгийн харьяалалтай иргэд бүртгүүлнэ. Өөр шалтгаантай иргэд бүртгүүлсэн тохиолдолд таны хүсэлтийг шийдвэрлэхгүй болно.
 • Тээвэр, хувийн шалтгаан
  Зөвхөн тээвэр болон хувийн шалтгаантай иргэд бүртгүүлнэ.